Hovedseksjon

Trivsel og læring

Opplevelse av trygghet, trivsel og motivasjon er grunnleggende for læring. Alle har behov for å oppleve tilhørighet og en meningsfull tilværelse. Gjennom systematisk arbeid skal vi gi best mulig premisser for at alle elever ivaretas og stimuleres til læring. Skolen vektlegger arbeid med læringsledelse og læringssyn i hver enkelt klasse, på hvert trinn og for hele skolen som læringsfellesskap.

På Toppåsen arbeider vi i tråd med MITT VALG, et Lions-program for utvikling av et godt læringsmiljø og sosial og emosjonell kompetanse. Skolen benytter også psykologisk førstehjelp som samtaleverktøy og forståelsesramme i møte og samtale med elevene. 

Toppåsen skole samarbeider med interne og eksterne instanser, som skolehelsetjenesten, PPT, bistandseksjoner innunder Utdanningsetaten, Oslohjelpa, BUP og barnevern.

Les mer i skolens trivselsplan.  (under revisjon)