Trivsel og læring

Glade skoleelever, illustrasjon

Elevene på Toppåsen skole trives! Dette dokumenteres over tid i Elevundersøkelsen. Trygghet, trivsel og motivasjon er grunnleggende for læring og gjennom systematisk arbeid skal vi sikre at alle elever ivaretas og stimuleres til læring. Skolen vektlegger arbeid med læringsledelse og læringssyn i hver enkelt klasse, på hvert trinn og som skole som helhet. Arbeidet veiledes av Læringsmiljøteamet (Utdanningsetaten).

På Toppåsen bruker vi MITT VALG, et Lions-program for utvikling av et godt læringsmiljø og læring av sosial og emosjonell kompetanse. Vi samarbeider også med utadrettet tjeneste ved Lønnebakken skole med spesifikk trening av sosial kompetanse, sinnekontroll og moralsk resonnering (ART) gjennom praktiske øvelser i hele klasser, grupper og i arbeid med enkeltelever.

Les mer i skolens trivselsplan.