Hovedseksjon

Skolehelsetjenesten

Helsesykepleier:

Heidi Kristin Ekeberg
mobil: 913 88 077
Sentralbord: 23 16 90 40
E-post: heidi.ekeberg@bsn.oslo.kommune.no
Trefftid: mandag-fredag 08:30 - 15:00, torsdag 08:30 - 11:30

Helsesykepleier for Alfa/mottaksklassene:

Mikaela Nordh
mobil: 477 84 203
E-post: hege.mikaela.nordh@bsn.oslo.kommune.no

Karianne Nomell Strøm
mobil: 947 83 367
E-post: karianne.strom@bsn.oslo.kommune.no

Mikaela og Karianne har ingen fast kontortid på Toppåsen, men er tilgjengelige på telefon hver dag mellom 08:30 og 15:00.

 

Skolehelsetjenesten er et gratis helsefremmende og sykdomsforebyggende tilbud til alle barn i skolealder.

Tilbudet innebærer helseundersøkelser, veiledning, råd og støtte til elever og deres foresatte. Vi tilbyr individuelt tilpassende støttesamtaler og oppfølging etter behov ved fysiske, psykiske eller sosiale utfordringer på skolen og på fritiden. Eksempler på dette er mobbing, tristhet, uro/engstelse, mistrivsel, tap, sorg, fysiske plager, spørsmål og vansker omkring pubertet og fysisk utvikling.

Elever og foresatte kan komme ”rett på dør” til helsesykepleiers kontor på skolen eller ta kontakt via telefon eller mail. Ved behov kan vi skrive henvisning til øyelege, ØNH-lege og barnefysioterapeut. Vi har også helseveiledning i grupper og klasser og tilbyr vaksinering i henhold til Barnevaksinasjonsprogrammet.

Barn som av ulike grunner mangler vaksiner i programmet vil få individuelt tilbud.

Skolehelsetjenesten har forøvrig et fast program utarbeidet etter Nasjonale faglige retningslinjer- og veiledere.

Faste kontaktpunkter

1. trinn:

 • Presentasjon av helsesykepleier i klassene og undervisning Skolesekken.
 • Deltagelse på foreldremøte.
 • Alle elever på 1.trinn med foresatte vil i løpet av skoleåret bli innkalt til skolestartundersøkelse hos helsesykepleier og lege. Det blir en samtale om barnets helse og trivsel, måling av høyde og vekt, og somatisk undersøkelse hos legen. Det blir tatt hørselstest og synstest ved behov.

2. trinn:

 • Tilbud om vaksine mot difteri/stivkrampe/kikhoste og polio (DTP-IPV).
 • Undervisning i klassen om vold og overgrep.

3. trinn:

 • Måling av høyde og vekt gir verdifull informasjon om barns helse, vekst og trivsel, vi tilbyr derfor vekstmåling etter anbefaling fra Helsedirektoratet.
 • Høyde- og vektmåling gjøres enkeltvis på helsesykepleiers kontor.
 • Undervisning i klassen om Psykologisk Førstehjelp.

4. trinn:

 • Undervisning i klassen om kroppens utvikling og pubertet.
 • Undervisning i klassen i samarbeid med Oslo Krisesenter. Målet er å gi barna kunnskap om vold og overgrep, samt gi de en forståelse av hvordan hjelpeapparatet fungerer.

5. trinn:

 • Undervisning i klassen med tema: god hjernehelse.
 • Undervisning i klassen med tema: pubertet.

6. trinn:

 • Tilbud om vaksine mot meslinger, kusma, røde hunder (MMR).
 • Undervisning i klassen med undervisningsopplegget Spør Først.

7. trinn:

 • Tilbud om vaksine mot det kreftfremkallende Humant Papilloma viruset (HPV). Det gis to doser med minst 6 måneders mellomrom. Ved 2. dose får klassen info om overgang til ungdomsskole.
 • Undervisning i klassen om psykisk helse.

Da skolen har vært uten fast helsesykepleier fram til 1. mars vil følgende deler av programmet bli prioritert våren 2023:

 • 1. trinn: Skolestartundersøkelse med helsesykepleier og lege
 • 2. trinn: Vaksinasjon med DTP-IPV
 • 4. trinn: Undervisning om vold- og overgrep i samarbeid med Oslo Krisesenter
 • 6. klasse: Vaksinasjon med MMR- vaksine
 • 7. klasse: Vaksinasjon med HPV- vaksine

Samarbeid med skolen og andre samarbeidspartnere

Skolehelsetjenesten ønsker et godt samarbeid med elever, foresatte, samarbeidspartnere og skolen, til det beste for elevene. Vi er en del av skolens ressurs- og tverrfaglige team og har jevnlige møter med sosiallærer/rådgiver og deltar på enkelte foreldremøter.

Helsesykepleier har taushetsplikt, og det betyr at foresatte må gi samtykke før skolehelsetjenesten kan dele helseinformasjon med skolen og ved henvisning til og samarbeid med andre tjenester og samarbeidspartnere.

Våre samarbeidspartnere er blant annet:

 • Barne- og ungdomspsykiatrien (BUP)
 • Pedagogisk- psykologisk tjeneste (PPT)
 • Logoped
 • Oslohjelpa, Bydel Søndre Nordstrand
 • Arbeids- og velferdsetaten (NAV)
 • Spesialisthelsetjenesten (sykehus)
 • Barnevernet
 • Fysioterapeut og ernæringsfysiolog
 • Psykolog
 • Fastlegen

Skolehelsetjenesten plikter å føre journal med helseopplysninger på alle elever. Journalen ble opprettet da eleven ble født eller flyttet til landet, og den vil følge eleven ut ungdomsskolen. Dersom barnet flytter blir journalen overført ny skole når skolehelsetjenesten får beskjed om flyttingen.

Foresatte må selv bringe barnet til fastlege eller legevakt ved akutt sykdom eller skade. Alle som arbeider i skolehelsetjenesten har taushetsplikt (jf. Lov om helsepersonell, kapittel 5).

Aktuelle nettsider:

Helsenorge: Offentlig helsenettside hvor man kan skrive ut vaksinekort, bytte fastlege, bestille europeisk helsetrygdkort, lese om helserettigheter mm

Norsk helseinformatikk: Helsenettside kvalitetssikret av leger, om fysisk og psykisk sykdom, barnesykdommer, søvn, kosthold, trening, skader og førstehjelp mm.

Oslo Syd lokalmedisinske senter tilbyr reisevaksinasjon, se nettside for mer informasjon om pris og timeavtale.

Noen aktuelle nettsider for barn:

 • Alarmtelefonen for barn og unge 116 111 (Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementet)
 • barneombudet.no
 • korspåhalsen.no
 • snakkommobbing.no (Blå Kors)
 • barsnakk.no (barn av rusmisbrukere)
 • slettmeg.no