Hovedseksjon

Permisjonsreglement

Barn som løper i gresset.

Det er et viktig premiss for læring at elevene er til stede i skoletiden. Skoleåret består av 190 dager, det vil si at elever og foresatte har 175 dager til ferier og andre aktiviteter.

Formålet med Oslostandarden er å redusere omfanget av fravær.

I dokumentet gjennomgås lovbestemmelsen for innvilgelse av permisjon fra den lovpålagte opplæringen, og det gis føringer for hvordan bestemmelsen skal praktiseres i grunnskolen.

Oslostandarden er forankret i opplæringsloven § 2-1 Rett og plikt til grunnskoleopplæring, første, andre og femte ledd, og opplæringsloven § 2-11 Permisjon frå den pliktige opplæringa.

Oslostandarden skal brukes av alle grunnskoler i Oslo kommune.

Standarden skal ikke benyttes i forbindelse med helserelatert fravær. Når det gjelder helserelatert fravær som for eksempel legebesøk eller lignende, skal skolens eget reglement for melding av dette følges. Helserelatert fravær meldes kontaktlærer.

Permisjonens varighet

Opplæringslovens bestemmelse om maksimal permisjonstid på to -2- uker (10 skoledager), er ufravikelig. Verken rektor, Utdanningsadministrasjonen eller fylkesmannen kan innvilge en elev sammenhengende permisjon i mer enn to uker.

I grunnskolen i Oslo skal det ikke innvilges permisjon for mer enn inntil 10 skoledager pr. skoleår.

Forsvarlighetsvurderingen

Innvilgelse av en søknad om permisjon forutsetter at rektor finner det forsvarlig at eleven er borte fra skolen i et kortere tidsrom. Dette er det første rektor skal ta stilling til. Relevante momenter ved forsvarlighetsvurderingen er blant annet:

  • Elevens innsats og prestasjoner på skolen
  • Skolens undervisningsopplegg i permisjonstiden
  • Elevens permisjonshistorikk 


Oslostandard for vurdering av permisjonssøknader

Permisjon eleven har krav på: 

Uavhengig av om det er forsvarlig etter opplæringsloven § 2-11 første ledd, har medlemmer av trossamfunn utenfor Den norske kirke etter søknad, rett til permisjon på sitt trossamfunns hellig-dager. Det er regulert i § 2-11 andre ledd:

(…)”Elevar som høyrer til eit trussamfunn utanfor Den norske kyrkja, har etter søknad rett til å vere borte frå skolen dei dagane trussamfunnet deira har helgedag. Det er eit vilkår for retten at foreldra sørgjer for undervisning i permisjonstida, slik at eleven kan følgje med i den allmenne undervisninga etter at permisjonstida er ute.”(…)

Det skal i grunnskolen i Oslo ikke innvilges permisjon i perioder med forberedelser til, og gjennomføring av:

  • Statlige kartleggingsprøver
  • Nasjonale prøver
  • Osloprøver
  • Eksamener, muntlig og skriftlig
  • Prøver og vurderingssituasjoner slik det framgår av skolens terminplan/prøveplan


Det skal normalt ikke innvilges permisjon når eleven har tidligere udokumentert fravær fra skolen. Det skal normalt ikke innvilges permisjon til ferie, treningssamlinger eller lignende.

Det kan etter en individuell og skjønnsmessig vurdering innvilges permisjon til deltakelse i spesielle arrangementer og markeringer, for eksempel politisk arbeid, organisasjonsarbeid og familiebegivenheter. Det samme gjelder deltakelse ved idrettslig og kulturell konkurranse/stevne på høyt nivå.

Slik søker du om permisjon for ditt barn

  1. Fyll ut et digitalt skjema og trykk "send inn" (logg deg inn med MinID)
  2. Skolen behandler søknaden. Behandlingstid er vanligvis tre uker. Dersom det tar lengre tid, får du beskjed om hvor lang tid skolen trenger på å behandle søknaden din.

Ta kontakt med skolen hvis du lurer på noe. 

 

Les mer på Osloskolens nettsider: https://www.oslo.kommune.no/skole-og-utdanning/elevenes-velferd/permisjon-fra-skolen/