Reglement for orden og oppførsel

Barn hopper paradis.

Husreglene er basert på Osloskolens sentrale reglement. Presiseringer for Toppåsen skole er merket med kursiv.

§ 1 Formål

Reglementet skal bidra til å oppfylle Oslo-skolens målsetting om et arbeids- og læringsmiljø preget av ro, orden, respekt og faglig konsentrasjon.

§ 2 Virkeområde

Reglementet gjelder for grunnskolene og de videregående skolene i Oslo kommune. Reglementet omfatter også voksenopplæringssentrene så   langt det passer. Reglementet gjelder når skolene har ansvar for elevene. Det   vil si i alle typer undervisningslokaler, fellesrom og utearealer og når   elevene har undervisning andre steder enn på skolens område, for eksempel   leirskoler og skoleturer. For grunnskoleelever gjelder reglene også på   skoleveien. Reglementet kan også komme til anvendelse på tider da skolen ikke   har ansvaret for elevene, forutsatt at elevenes oppførsel har tilstrekkelig   tilknytning til skolen.

I tillegg til dette reglementet gis det enkelte driftsstyre myndighet til å gi utfyllende regler for orden og oppførsel tilpasset den enkelte   skoles/voksenopplæringssenters behov. Det enkelte driftsstyre kan også fastsette andre sanksjoner enn de som   fremkommer i § 6. 

§ 3 Vurdering av elevens orden og oppførsel (atferd)

Vurdering i orden og oppførsel skal foretas ut fra reglene   om orden og oppførsel i dette reglementet samt i skolens lokale reglement.   Elevens orden og oppførsel kan ikke vurderes ut fra andre vurderingsgrunnlag   enn dette.

Eleven trenes og vurderes i tråd med skolens plan for Trivelsplanen/sosial kompetanse. Vurderingen synliggjøres halvårlig i skriftlig vurdering.

§ 4 Regler for orden

Elevene skal

 • møte presist
 • møte forberedt til opplæringen
 • ha med nødvendig utstyr
 • Eleven er selv ansvarlig for egne verdisaker. Penger tas vanligvis ikke med på skolen.
 • gjøre arbeid til rett tid og overholde frister
 • holde orden

Eleven tar av yttertøy, sko og lue/cap før han/hun går inn i klasserommet. Skolen anbefaler bruk av innesko. Eleven beveger seg rolig inne i skolebygget og snakker med innestemme.

Om sykling: Foresatte avgjør om og når eleven sykler til og fra skolen. Skolen anbefaler at sykling til og fra skolen skjer i etterkant av   sykkelopplæringen som gjennomføres på 5. trinn. Dette er i tråd med anbefalingene fra Trygg trafikk. Sykkelparkering på skolens område skjer på anvist plass. Sykkelen skal trilles i skolegården.

Annet utstyr: Det er ikke anledning til å oppbevare leker, transportmiddel ol. inne i skolens bygninger uten avtale med lærer.   

§ 5 Regler for oppførsel

Elevene skal vise alminnelig god oppførsel, herunder

 • være til stede i opplæringen

Eleven kan ikke forlate skolens område eller gruppen uten avtale med lærer.

 • behandle medelever, ansatte og andre som elevene møter i skolehverdagen med respekt uansett kjønn, nasjonalitet, religion, livssyn, seksuell orientering m.m.
 • bidra til et godt læringsmiljø

Eleven hilser når vi møtes. Eleven snakker positivt og hyggelig til andre. Eleven bidrar til arbeidsro i undervisningen.

 • rette seg etter beskjeder fra skolens ansatte
 • følge skolens regler for melding av fravær

Foresatte varsler skolen/teamrom i forkant av helserelatert fravær. Ved annet fravær søkes det skolen ved rektor om permisjon. Se for øvrig Osloskolens permisjonsreglement.

 • ta godt vare på skolens eiendeler

Eleven tar vare på skolens materiell, setter bokbind på bøker og setter utstyr tilbake på anvist plass.

 • vise nettvett og følge skolens regler for bruk av   mobiltelefoner, datautstyr og digitalt utstyr

Mobiltelefon skal ligge avslått i skolesekken på skolens område. Skolens internettilgang skal kun brukes i undervisningsøyemed.

 • følge skolens regler for bruk av hjelpemidler og spesialutstyr


Oppførsel og opptreden som ikke aksepteres

Herunder skolens definisjon av krenkende atferd (Trivselsplanen).

 • å mobbe          
 • å utøve eller true med fysisk vold
 • å fuske eller forsøke å fuske
 • å ha med, bruke eller være påvirket av alkohol,   narkotika eller andre rusmidler
 • å bruke tobakk/snus
 • å ha med og/eller benytte farlige gjenstander
 • Eleven kaster ikke snøball(utenom på blinker)
 • å bruke plagg som helt eller delvis dekker ansiktet


§ 6 Sanksjoner ved brudd på reglene for orden og oppførsel           

Osloskolen (Toppåsen skole) vil benytte følgende sanksjoner ved brudd på reglene for orden og oppførsel:

1. anmerkning og korrigering/tilsnakk

2. skriftlig advarsel til elev, involvering av foresatte (foresatte kontaktes)

3. skriftlig melding til foreldre/foresatte

4. pålegg om å utføre oppgaver før eller etter skoletid for å rette opp skader som eleven er ansvarlig for

Eleven kan pålegges å ta igjen tapt undervisning før eller etter skoletid samt i friminutt.

5. bortvisning fra undervisningen for enkelttimer eller for resten av dagen (oppll. §§ 2-10 og 3-8) (Rundskriv 10/2014; Lærer kan bortvise elever fra undervisning opp til 3 timer. Rektor kan vise bort elever inn til 1 dag.)

Skolen bruker alternativ opplæringsarena for elever som ødelegger for andres trivsel og/eller forstyrrer andres   læringsmiljø.

Mulige konsekvenser ved mobbing:

 •   Ringe hjem fra rektors kontor
 •   Miste et  privilegium eller aktivitet
 •   Tidligere start på dagen (hindre mobber i å plage andre på skoleveien)
 •   Gjensitting (hindre mobber i å plage andre på skoleveien)
 •   Bortvisning fra undervisning
 •   Foresatte  må hente eleven
 •   Mobberen får opplæringen på altenativ arena for en periode
 •   Midlertidig klassebytte
 •   Permanent klassebytte
 •   Bekymringsmelding   til barnevernet
 •   Mobberen tilrås å bytte skole
 •   Pilitianmeldelse

6. bortvisning fra undervisningen for lengre tid enn resten av skoledagen (gjelder u. skole og vg. skole)

7. midlertidig eller permanent klasse-/gruppebytte

8. midlertidig eller permanent skolebytte (oppll. § 8-1)

9. tap av retten til videregående opplæring (oppll. § 3-8) 

Fysisk refsing og kollektiv avstraffelse er ikke tillatt.

Eleven plikter å overholde ilagte sanksjoner. Ved manglende overholdelse kan eleven ilegges nye sanksjoner. 

§ 7 Anmeldelse av straffbare forhold

Skolen vil normalt anmelde straffbare forhold til politiet. 

§ 8 Erstatningsansvar

Ved skade eller skadeverk på skolens eiendom eller utstyr kan eleven og/eller elevens foreldre/foresatte bli erstatningsansvarlige. Det samme gjelder ved tap av undervisningsmateriell.

"Husreglene" er utfyllende regler for orden og oppførsel for Toppåsen skole. jf. Forskrift om reglement for orden og oppførsel i Osloskolen, Veiledning til reglement for orden og oppførsel i Osloskolen og Rundskriv 10/2014.