Strategisk plan

Strategisk plan er skolens prioriteringer med tanke på Byrådets forslag til budsjett for 2017. Planen er utarbeidet på bakgrunn av skolens evaluering og analyse skoleåret 2015-2016.

Alle elever skal ha grunnleggende lese-, skrive og regneferdigheter tidlig i skoleløpet.

Systematisk lese- og skrive opplæring er nøkkelen til god utvikling i alle fag i skolen. Vi skal sikre at alle elever utvikler og tar i bruk nødvendige ord og begreper og gjør seg nytte av ulike lesestrategier. Leseplanen vår er et viktig redskap for å nå målet vårt. Mange elever trenger økt norskopplæring.

Dette strekker seg ut over det kontaktlærer, faglærer, ressurslærer og assistent legger til rette for i norskfaget. Begrepslæring og lesestrategier må øves i alle fag! Skolen vil også prøve ut intensive språkkurs for ulike elevgrupper.

Elevenes grunnleggende ferdigheter og dybdekompetanse i fag og evne til å skape, tenke kritisk, forstå, lære og utforske på tvers av fag skal utvikles gjennom hele skoleløpet.

Det å kunne regne i matematikk innebærer å bruke symbolspråk, matematiske begrep, framgangsmåter og varierte strategier til problemløsing og utforsking som tar utgangspunkt både i praktiske, dagligdagse situasjoner og i matematiske problem.

Vi vil spesielt arbeide med hovedområdet tall og algebra for å sikre grunnleggende fagkompetanse i kombinasjon med de grunnleggende ferdighetene. Skolen vil også vurdere tiltak for å sikre god metodisk (modellæring) tilnærming innenfor hovedområdet. Systematisk bruk av elevdata skal sikrer oppfølging og tilrettelegging for den enkelte elev.

Elever og lærlinger skal ha et trygt og inkluderende læringsmiljø, fritt for mobbing.

Elevene på Toppåsen skole trives! Dette dokumenteres over tid i Elevundersøkelsen. Trygghet, trivsel og motivasjon er grunnleggende for læring og gjennom systematisk arbeid skal vi sikre at alle elever ivaretas og stimuleres til læring. Skolen vil vektlegge arbeid med læringsledelse og læringssyn i hver enkelt klasse,
på hvert trinn og som skole som helhet. Oppfølging av Trivselsplanen og skolens ordensreglement sammen med individuelle tiltak er elementer i dette arbeidet.

Osloskolens ledelse skal ha høy grad av gjennomføringskraft, som sikrer utvikling og forbedring.

Læringsfellesskapet beskriver hvordan vi som pedagoger lærer sammen og av hverandre. Vi vil fortsette med felles faglig utviklingsøkter og erfaringsdeling.  

Skoleledelsen vil systematisere den faglige tilnærmingen i planlegging, gjennomføring og evaluering av undervisning, aktivt delta i samarbeidstid og prioritere utviklingstid for å støtte hver enkeltes profesjonelle utvikling. Toppåsen skole vil samarbeide med ulike kompetansemiljøer for å få nødvendig støtte i dette arbeidet.

Fullstendig strategisk plan 2017 (pdf)