Hovedseksjon

Strategisk plan

Toppåsen skole har høye mål og ambisjoner for elevene både faglig og sosialt.

Strategisk plan er skolens prioriteringer i forhold til Byrådets forslag til budsjett for 2022. Planen er utarbeidet med prioriterte fokusområder på bakgrunn av skolens evaluering, risikovurdering og analyse av resultatene for skoleåret 2020-2021 og forankret i ny læreplan.

Alle elever skal ha grunnleggende lese, skrive og regneferdigheter tidlig i skoleløpet.

Toppåsen skole har fokus på tidlig innsats. Skolen har ekstra ressurser knyttet til Mer læring. Mer læring har fokus mot økt kvalitet i lesing, skriving og regning på 1.–4. trinn.

Toppåsen skole ønsker å styrke elevens regneferdigheter. Skolen satser på utforskende og dialogbasert matematikk med elevaktive undervisningsformer og samarbeidslæring.

Forskning viser at elevene får en annen forståelse av matematikk ved å snakke matematikk og å løse oppgaver sammen. Ved samarbeidslæring i gruppe og med læringspartner trener elevene sammen og opplever tilhørighet i gruppen. Elevaktive undervisningsformer med bruk av konkreter og praktiske oppgaver satt i en gjenkjennbar og daglig kontekst, skaper forståelse og relevans av faget for elevene.

Toppåsen skole vil styrke elevenes språklige ferdigheter. Elevaktive undervisningsformer og samarbeidslæring er sentralt i arbeidet med elevens språklige ferdigheter og utvikling.

Som ledd i dette, satser skolen på veiledet lesing. Veiledet lesing er en målrettet og strukturert undervisningsform der lærerne gir tilpasset opplæring gjennom dialog mellom lærer og elev.

Elevenes grunnleggende ferdigheter og dybdekompetanse i fag og evne til å skape, tenke kritisk, forstå og utforske på tvers av fag skal utvikles gjennom hele skoleløpet

Toppåsen skole er opptatt av at elevene skal ha en skolehverdag med motiverende undervisning som utfordrer den enkelte gjennom dybdelæring, fokus på strategier og problemløsning, og på økt forståelse, relevans og sammenheng.

Toppåsen skole skal arbeide med Fagfornyelsen gjennom samarbeidslæring med kollegaene, planlegge og erfaringsdele. Personalet skal samarbeide med elevene om planlegging og evaluering av undervisningen for å sikre at undervisningen er relevant for elevene og fremmer mestring og motivasjon. Skolen skal samarbeide med Aks, slik at elevene opplever en helhet i skoledagen.

Toppåsen skole har 1-1 dekning av læringsbrett. Læringsbrettet er et av skolens verktøy som skal brukes for å skape gode læringssituasjoner. Skolen blir veiledet av IKT lærerikt i dette arbeidet. Toppåsen skole skal utvikle en egen plan for bruk av læringsbrett som verktøy i utforskende undervisning.

Flere elever og lærlinger skal fullføre og bestå videregående opplæring og være forberedt til høyere utdanning og arbeidsliv

Mestring og motivasjon er en forutsetning for at elevene skal lære. Vurdering for læring står sentralt i arbeidet med å utvikle elevenes kunnskap. Elevene skal vite hva de skal lære, hvorfor de skal lære og hvordan de skal lære. Det skal være god sammenheng mellom mål, innhold, arbeidsmåter og vurdering. Elevene skal oppleve forventninger til egne arbeidsprestasjoner. Eleven skal trenes på egenvurdering og ha læringspartnere. Elevene skal ha fagsamtaler om egen læring, slik at de har innsikt i egen læringsprosess.

Toppåsen skole vil ha fokus på og sikre felles praksis gjennom arbeidet med Fagfornyelsen. Personalet må utvikle et godt profesjonsfellesskap. Det er viktig å sikre at skolen utvikler sin kompetanse for å møte elevene med en god oppdatert praksis forankret i forskning. Elevene må oppleve at de er viktige og at de er eksperter på egne liv.

Elever og lærlinger skal ha et trygt og inkluderende læringsmiljø som fremmer helse, trivsel og læring, og som er fritt for mobbing, vold og overgrep

Elevene på Toppåsen trives. Det dokumenteres over tid i elevundersøkelsen. Men vi er ikke i mål med 0-visjon på krenkende atferd. Helse, trivsel og læring henger sammen. Vi jobber for å utvikle oss og få enda bedre kompetanse om hvordan vi sørger for et trygt og inkluderende læringsmiljø.

På Toppåsen skole skal inkluderende undervisning, med åpne og rike oppgaver i alle fag, ha et hovedfokus dette skoleåret. Forskning viser at det viktigste arbeidet for å oppleve en god skolehverdag gjøres i skoletimene. Alle elever har behov for å høre til, bli inkludert og være en del av noe større ut over seg selv.

Toppåsen skole har innført Psykologisk førstehjelp på alle trinn. Dette vil vi fokusere videre på i kommende skoleår. Psykologisk førstehjelp er et undervisningsopplegg som gir viktig kunnskap om grunnleggende psykologi og enkle selvhjelpsstrategier for alle barn og unge. Det er et nyttig og viktig redskap for at barna kan mestre livene sine.

Toppåsen skole vil sette livsmestring på timeplanen til alle elevene. I disse timene vil psykologisk førstehjelp og klasse- og elevrådsarbeid være viktige tema.

Aktivitetsskolen skal bidra til å styrke elevenes motivasjon, mestringsfølelse, norskspråklige ferdigheter og læring gjennom økt deltagelse og kvalitet i AKS

AKS skal støtte opp om skolens arbeid og være læringsstøttene. Fagfornyelsen må være forankret i personalet. Aktivitetene skal oppleves motiverende og engasjerende for elevene. For å sikre gode læringsstøttene aktiviteter skal det implementeres faginnhold med fokus på grunnleggende ferdigheter. Det skal legges vekt på elevmedvirkning hvor elevene være med i planlegging, gjennomføring og evaluering av aktivitetene.

AKS må sikre gode og forutsigbare rammer rundt elevenes skolemiljø i tett samarbeid med skolen. Elevene skal oppleve en helhetlig skolehverdag med sammenheng i forventinger, regler og rammer.

AKS skal ha et godt samarbeid med hjemmet og sørge for en god kommunikasjonsflyt.