Strategisk plan

Toppåsen skole har høye mål og ambisjoner for elevene både faglig og sosialt.

Strategisk plan er skolens prioriteringer i forhold til Byrådets forslag til budsjett for 2020. Planen er utarbeidet med bakgrunn i skolens evaluering og analyse av resultatene for skoleåret 2018-2019. Strategisk plan videreføres i hovedtrekk fra 2019.

Alle elever skal ha grunnleggende lese, skrive og regneferdigheter tidlig i skoleløpet.

Toppåsen skole har sterk fokus på tidlig innsats. Skolen har ekstra ressurser knyttet til Mer læring. Mer læring har fokus mot økt kvalitet i lesing, skriving og regning på 1. - 4. trinn. I arbeidet med Mer læring er begrepsopplæring, bokstavinnlæring/fonologisk opplæring og lesekurs viktige elementer. Språklig    bevissthet, leseforståelse og gode avkodingsferdigheter er vesentlig for elevenes leseferdigheter. Veiledet lesing er sentralt i begynneropplæringen.

Skolen følger sin egen plan for leseopplæring, begrepsopplæring og elevenes leseprogresjon. Planen legger vekt på lesestrategier, ord og begreper og lesestimulerende tiltak.

Skolen har samarbeid med eksterne aktører. Skolens mediatek og Deichmanske bibliotek er viktige arenaer for lesestimulerende tiltak.

Toppåsen skole ønsker å styrke elevens regneferdigheter. Plassverdisystemet, mengde og tallkunnskap er viktig for den matematiske forståelsen. Elevrettede aktiviteter og bruk av ulike regnestrategier og den matematiske samtalen er viktige elementer opplæringen.

Strategisk plan viderefører disse satsingene.

 

Elevenes grunnleggende ferdigheter og dybdekompetanse i fag og evne til å skape, tenke kritisk, forstå og utforske på tvers av fag skal utvikles gjennom hele skoleløpet

 

Motiverende undervisning som utfordrer flere nivåer kan gis gjennom mer dybdelæring, fokus på strategier og problemløsning, og på økt forståelse og sammenheng.

De siste par årene har elevene skåret høyt på nasjonale prøver i regning.

Å utfordre og øke elevenes regneferdigheter er fortsatt høyt prioriter i året som kommer.

Vi fortsetter med å fokusere på matematikk med skolens egen satsing på Dialogbasert og utforskende matematikk  1.-7. trinn.

Det legges vekt på utforskende og dialogbasert matematikkundervisning med matematiske samtaler som fører til læring. Sentralt i satsingen står hoderegningsstrategier, problemløsningsstrategier og tallforståelse.

Skolen vil utvikle fagdager i matematikk. Dette er noe elevene selv også ønsker.

Det gir en unik mulighet for elevene til å gå i dybden av – og utforske og undersøke relevante problemstillinger.

 

Skolen ønsker å styrke elevenes miljøbevissthet og naturfagsinteresse og vil derfor utvikle en helhetlig plan for naturfag 1.-7. trinn samt utvide  humleskolen-samarbeidsprosjekt mellom skolen og AKS på småtrinnet. Prosjektet er et samarbeid med Botanisk hage for å bevare humle- og bie bestanden. Skolens mål er at elevene får bredere forståelse for miljø og biologisk mangfold samt se at at ulike områder henger sammen.

 

Skolens personalet og utvalgte trinn vil begynne med Ipadopplæring. Skolen skal være med på Utdanningsetatens Ikt -opplæring i Lærerik bruk av læringsteknologi. Dette skal hjelpe oss til å bruke digitale vertøy på en mer relevent og hensiktsmessig måte, og støtte opp under målene i de nye læreplanene i Fagfornyelsen.

Skolen vil i denne perioden fortsette skolering og implementering i Fagfornyelsen.

Sentrale stikkord er nye fagplaner, livssmestring, tverrfaglighet, medborgerskap og demokrati og dybdelæring.

 

Flere elever og lærlinger skal fullføre å bestå videregående opplæring og være forberedt til høyere utdanning og arbeidsliv

Mestring og motivasjon er en forutsetning for at elevene skal lære. Vurdering for læring står sentralt i arbeidet med å utvikle elevenes kunnskap. Elevene skal vite hva de skal lære, hvorfor de skal lære og hvordan de skal lære. Det skal være god sammenheng mellom mål, innhold, arbeidsmåter og vurdering. Elevene skal oppleve forventninger til egne arbeidsprestasjoner. Eleven skal trenes på egenvurdering og ha læringspartnere. Dette er ønsket av elevene selv. Elevene skal ha fagsamtaler om egen læring. Slik at de har innsikt i egen læringsprosess.

 

Toppåsen skole vil ha fokus på og sikre felles praksis gjennom arbeidet med Fagfornyelsen. Personalet må utvikle et godt profesjonsfellesskap. Det er viktig å sikre at skolen utvikler sin kompetanse for å møte elevene med en god oppdatert praksis forankret i forskning. Elevene må oppleve at de er viktige og at de er eksperter på egne liv.

 

Elever og lærlinger skal ha et trygt og inkluderende læringsmiljø som fremmer helse, trivsel og læring, og som er fritt for mobbing, vold og overgrep

Elevene på Toppåsen trives. Det dokumenteres over tid i elevundersøkelsen. Men vi er fortsatt ikke i mål med 0-visjon på krenkende atferd. Helse, trivsel og læring henger sammen. Vi jobber for å utvikle oss og få enda bedre kompetanse om hvordan vi sørger for et trygt og inkluderende læringsmiljø.

Skolen samarbeider med Læringsmiljøteamet, Barneverntjenesten, Pedagogisk psykologisk tjeneste og andre aktører i dette arbeidet. Elevstemmen og kunnskap om hvordan hjernen fungerer er viktig i dette arbeidet.

Toppåsen skole ønsker å styrke arbeidet med sosial kompetanse gjennom systematisk arbeid med Mitt valg. Dette er et program for alle elevene på 1.-7. trinn som er rettet mot praktiske øvelser og aktiviteter som tar sikte på å oppøve barns empati, selvfølelse og evne til samhandling.

Toppåsen skole har begynt å innføre Psykologisk førstehjelp på alle trinn. Dette vil vi fokusere videre på i kommende skoleår. Psykologisk førstehjelp er et undervisningsopplegg som gir viktig kunnskap om grunnleggende psykologi og enkle selvhjelpsstrategier for alle barn og unge. Det er et nyttig og viktig redskap for at barna kan mestre livene sine.

Vi fortsetter med- og videreutvikler Trivselslederprogrammet.  Det er et program som legger til rette for inkludering og gode og trygge aktiviteter i friminuttene.

For å sikre kvalitet og kunnskap om skolens handlingsplaner og ansvarskjeder vil vi ha jevnlig skolering og erfaringsdeling på team og pedagogisk utviklingstid.

Toppåsen skole vil revidere skolens Trivselsplan i samarbeid med elevrådet og FAU.

For å sikre god kunnskap om elevenes fysiske og psykiske læringsmiljø på skolen vil vi i tillegg til elevsamtaler og klassesamtaler ha jevnlige trivselsundersøkelser. Samarbeidet med elevrådet er også sentralt i dette arbeidet.