Skolestartere 2020

AKS-figurer-blå

Plan for oppstartsukene på AKS

 

For å sikre en god skolestart samarbeider skolen med barnehagene det siste året før skolestart. Oslostandard for samarbeid og sammenheng mellom barnehage, skole og AKS ligger til grunn for dette samarbeidet.

 

Overgangen fra barnehage til skole og AKS er en milepæl i barnets liv, og kan oppleves både som spennende og litt skummelt for både barn og foresatte. På Toppåsen ønsker vi å gjøre overgangen til en positiv og trygg opplevelse og møte alle barna med varme og omsorg.

 

Aktivitetsskolen og skolen har et felles verdigrunnlag og elevsyn og samarbeider om innholdet i aktivitetene slik at det blir sammenheng i elevenes skolehverdag.

 

De første ukene i august er det heldagsåpent AKS. AKS vil for mange skolestartere være deres første møte med skolen. På AKS har vi fokus på å skape gode relasjoner, knytte vennskap og tilby lek og aktiviteter i samspill med barna. Vi viderefører leken og friheten som preger barnehagene og tar utgangspunkt i at barn lærer gjennom lek, undring og bevegelse.

 

Vi vil jobbe for at alle våre elever skal trives og ha et trygt og godt skolemiljø!

 

 

Lek og aktiviteter

Lek og aktiviteter i AKS kan skape velkjente og trygge rammer i overgangen. Vi skal ivareta barnas behov for lek og kreativ utforskertrang. De første ukene vil vi i samspill med barna tilby lek og aktiviteter som tar utgangspunkt i deres interesser. Gjennom lek bygges relasjoner og vi som jobber i Aktivitetsskolen får mulighet til å bli godt kjent med elevene. Vi vil være tilstede i leken, utforske, oppdage og forstå nye sammenhenger sammen med barna. Gjennom lek stimuleres og utvikles sosiale, emosjonelle og kognitive ferdigheter. Dette omfatter blant annet evnen til samarbeid, empati, selvhevdelse, selvregulering og mestring av sosiale relasjoner. Dette er ferdigheter som kan gi et godt grunnlag og motivasjon for trivsel og læring i skolen.

 

 

Relasjoner

Personalet på AKS skal observere, veilede og støtte barna i leken, slik at alle får plass i fellesskapet. Et godt lek- og læringsmiljø oppstår når barna er trygge og har en god relasjon til voksne som lytter til dem, og fungerer som støtte både språklig, emosjonelt og sosialt. Vi skal legge til rette for at barna opplever en trygg og god overgang til skolen ved å ha et likeverdig og godt samarbeid med barna og deres foresatte. Personalet skal være lyttende og anerkjennende og ta barnas opplevelser på alvor. De fleste barna som starter kjenner noen barn fra barnehagen, men vi har også elever som ikke kjenner noen. Mange har bestevenner fra barnehagen mens andre ikke er så opptatt av de de gikk sammen med før. Barna omgis av et nettverk av relasjoner og vi skal støtte dem i både "gamle" og nye relasjoner. Den første tiden vil aktivitetene vi har på AKS ta utgangspunkt i det å bli kjent med hverandre.

 

Samarbeid

Vårt mål er å ha et godt samarbeid med alle foresatte. Vi skal være tydelige på informasjon og være tilgjengelige for spørsmål og støtte. For å sikre et godt samarbeid er åpen og god dialog, likeverd og respekt viktig. For mange elever og foresatte kan det første møte med skole og AKS virke overveldende. Skolen kan oppleves stor, det er mange elever og færre ansatte per elev enn dere er vant til fra barnehagen. Vi vil derfor ha fokus på å trygge engstelige foresatte og jobber for å få til et godt samarbeid med hver enkelt familie. De fleste som starter på AKS starter mandag 3. august. Det vil si at det vil komme mange nye barn og foresatte samtidig. Vi vil gjøre så godt vi kan med å ta imot alle sammen på en god måte. De første dagene  på AKS vil vi ha rom for at foresatte kan være litt tilstede med barna. Vi anbefaler å ha litt kortere dager de to-tre første dagene. Det er mange nye inntrykk for barna og det kan derfor være lurt at det ikke blir for lange dager. Barna har mange forventninger til det å starte på skolen, noen forventinger blir innfridd mens andre kanskje ikke blir helt som de har tenkt. Det er derfor lurt å ha litt tid til å bearbeide disse inntrykkene når dere kommer hjem. Vi vil ha foreldrecafé på det ene rommet i 1.trinnsbygget for foresatte fra 08.00-11.00. Da kan de foresatte være tilstede samtidig som vi får mulighet til å bli kjent med barna gjennom lek og aktiviteter. Noen barn blir også tryggere når de vet de har mulighet til å se foresatte innimellom. Vi håper dette er med på å gjøre det tryggere for familiene i starten. Ikke alle barn har behov for å ha foresatte tilstede så de som ønsker å dra hjem kan gjøre det. Vi ringer om det er behov for det!

 

Ukeplan for uke 32 og 33

Informasjon om base 1 og ukeplan for uke 32 og 33 finner dere på skolens hjemmeside. Der kan dere se hvilke aktiviteter vi har på Aktivitetsskolen hver dag.

Ukeplan uke 32

Ukeplan uke 33

 

Smittevern

Vi forholder oss til enhver tid til gjeldende smittevernstiltak og tar forebehold om at det kan bli endringer i planen for oppstart på AKS.

 

Vi gleder oss til å bli kjent med alle nye skolestartere i august!

 

Med vennlig hilsen

Marianne Jensen 

Leder for Aktivitetsskolen    

Epost: marianne.jensen@ude.oslo.kommune.no                         

 

Ilma Bingeliene

Baseleder base 1 og 2

E-post: ilbia002@osloskolen.no