Skolestartere 2021

AKS-figurer-blå

 

Pedagogisk plan for oppstartsukene på AKS

 

For å sikre en god skolestart samarbeider skolen med barnehagene det siste året før skolestart. Oslostandard for samarbeid og sammenheng mellom barnehage, skole og AKS ligger til grunn for dette samarbeidet.

 

Overgangen fra barnehage til skole og AKS er en milepæl i barnets liv, og kan oppleves både som spennende og litt skummelt for både barn og foresatte. På Toppåsen ønsker vi å gjøre overgangen til en positiv og trygg opplevelse og møte alle barna med varme og omsorg.

 

Aktivitetsskolen og skolen har et felles verdigrunnlag og elevsyn og samarbeider om innholdet i aktivitetene slik at det blir sammenheng i elevenes skolehverdag.

 

De første ukene i august er det heldagsåpent AKS. AKS vil for mange skolestartere være deres første møte med skolen. På AKS har vi fokus på å skape gode relasjoner, knytte vennskap og tilby lek og aktiviteter i samspill med barna. Vi viderefører leken og friheten som preger barnehagene og tar utgangspunkt i at barn lærer gjennom lek, undring og bevegelse.

 

Vi vil jobbe for at alle våre elever skal trives og ha et trygt og godt skolemiljø!

 

Lek og aktiviteter

Lek og aktiviteter i AKS kan skape velkjente og trygge rammer i overgangen. Vi skal ivareta barnas behov for lek og kreativ utforskertrang. De første ukene vil vi i samspill med barna tilby lek og aktiviteter som tar utgangspunkt i deres interesser. Gjennom lek bygges relasjoner og vi som jobber i Aktivitetsskolen får mulighet til å bli godt kjent med elevene. Vi vil være til stede i leken, utforske, oppdage og forstå nye sammenhenger sammen med barna. Gjennom lek stimuleres og utvikles sosiale, emosjonelle og kognitive ferdigheter. Dette omfatter blant annet evnen til samarbeid, empati, selvhevdelse, selvregulering og mestring av sosiale relasjoner. Dette er ferdigheter som kan gi et godt grunnlag og motivasjon for trivsel og læring i skolen.

 

Morgenåpning
Hver morgen har vi en rolig start på dagen med tegning, fargelegging og lignende elevstyrte inneleker.

 

Spisestund
Vi har spising kl. 11.00 og kl. 13.30 hver dag. Vi kommer ikke til å servere mat i skoleferien i august på grunn av smittevernstiltak, så barna trenger å ha med to matpakker samt drikke hver dag. (Av erfaring vet vi at barn med én matpakke spiser alt ved første måltid, så vi anbefaler å fordele maten på to separate matpakker.)

Vi jobber mye med matro. På aktivitetsskolen er vi opptatt av matglede og måltidet som en sosial og relasjonsbyggende arena med hyggelig snakk rundt bordet. Samtidig øver vi på å kunne holde oppmerksomheten og lytte til høytlesing og annen voksenstyrt aktivitet. I hverdagen vil det under spising i klasserom stilles høyere krav til ro under måltidet. Derfor har vi ekstra fokus på dette i oppstarten.

 

Samlingsstund
Samlingsstunden er en tid vi bruker både til å bli godt kjent med barna og gi dem viktig informasjon om dagen på AKS. Hver dag har vi ulike navne- og bli kjentleker, samt sang eller lesestund.

I tillegg bruker vi denne anledningen til å snakke om temaer innenfor både sosial kompetanse og AKS/skolens rutiner og regler.

 

Utelek
I oppstartsukene er vi mye ute i skolegården. Her får barna utforske deler av skolegården, lære regler for utelek og finne nye lekekamerater. De voksne legger til rette for å inkludere alle i lek. Vi setter i gang ulike friminuttleker og lærer bort leker som barna senere kan leke på egenhånd.

Skulle det bli mye sol, er det lurt at barna er ferdig påsmurt med solkrem når de kommer på AKS.  

 

Turer
Noen dager går vi på turer i nærmiljøet. Dette skjer mellom kl.10.00 -13.30, og vi gir beskjed i forveien om barna trenger å ha med noe ekstra denne dagen.

I skoletiden er det mye turer, og vi på AKS ønsker også å ta med barna på turer igjennom skoleåret. Derfor begynner vi allerede de første ukene med å øve på turrutiner. Den første turen går til Liabakken. Dette er en kort tur, men gir gode muligheter for å øve på å være trygg i trafikken, med å gå på fortau og over gangfelt. Ikke minst er det godt med forandring i uteområdene.

 

Bibliotek

Vi skal ha bibliotekstund, hvor barna blir kjent med bøkene vi har. De får mulighet å bla gjennom bøker selv og bli lest for av de voksne.

 

Gymsal
I gymsalen legger vi opp til leker som skaper trygghet og tilhørighet. Hovedsakelig har vi fellesleker som inkluderer alle i leken. Vi ønsker også at barna skal bli kjent med de regler og rutiner som er knyttet til aktiviteter i gymsalen.

 

Aktiviteter på basen:

Vi vet dessverre ennå ikke hvilke smitteverntiltak som vil gjelde i august, så vi kommer til å tilpasse aktivitetene etter de retningslinjer som gjelder da.

Til vanlig har barna mulighet til å spille spill, pusle, tegne, leke med Lego, perle, male, forme, bygge og ha rollelek. Noen ganger står barna fritt til å velge hva de ønsker å gjøre, og andre ganger legger vi til rette for én eller flere voksenstyrte aktiviteter. På basen får barna en smakebit på ulike aktiviteter som vi holder i løpet av året.  De første ukene ønsker vi imidlertid som nevnt å ha en del ulike samarbeidsoppgaver som kan være med på å danne grunnlaget for nye relasjoner.

 

Relasjoner

Personalet på AKS skal observere, veilede og støtte barna i leken, slik at alle får plass i fellesskapet. Et godt lek- og læringsmiljø oppstår når barna er trygge og har en god relasjon til voksne som lytter til dem, og fungerer som støtte både språklig, emosjonelt og sosialt. Vi skal legge til rette for at barna opplever en trygg og god overgang til skolen ved å ha et likeverdig og godt samarbeid med barna og deres foresatte. Personalet skal være lyttende og anerkjennende og ta barnas opplevelser på alvor. De fleste barna som starter kjenner noen barn fra barnehagen, men vi har også elever som ikke kjenner noen. Mange har bestevenner fra barnehagen mens andre ikke er så opptatt av de de gikk sammen med før. Barna omgis av et nettverk av relasjoner og vi skal støtte dem i både "gamle" og nye relasjoner. Den første tiden vil aktivitetene vi har på AKS ta utgangspunkt i det å bli kjent med hverandre.

 

Rutiner og regler

De første ukene skal vi bli kjent med skolens fysiske rammer: skolegården, skole-/AKS-lokalene, klasserom, gymsal/samlingssal.

Aktivitetsskolen samarbeider med skolen slik at vi har samme regler og rutiner begge steder. Dette er for å gi barna forutsigbarhet. For å kunne danne et godt grunnlag for resten av året, bruker vi mye tid i oppstarten på å fortelle om, repetere og øve på regler og rutiner. For noen barn kan dette bli en stor overgang, og vi er klare over at mye er nytt for barna. Vi legger derfor stor vekt på tålmodighet i veiledningen, og forventer ikke at de skal klare alt med en gang.

I oppstartsukene legger vi opp til en forutsigbar dagsrytme. Tidspunktene i ukeplanen er å betrakte som veiledende siden vi ønsker å tilpasse oss gruppen og de behovene den har den aktuelle dagen. 

 

Samarbeid

Vårt mål er å ha et godt samarbeid med alle foresatte. Vi skal være tydelige på informasjon og være tilgjengelige for spørsmål og støtte. For å sikre et godt samarbeid er åpen og god dialog, likeverd og respekt viktig. For mange elever og foresatte kan det første møte med skole og AKS virke overveldende. Skolen kan oppleves stor, det er mange elever og færre ansatte per elev enn dere er vant til fra barnehagen. Vi vil derfor ha fokus på å trygge engstelige foresatte og jobber for å få til et godt samarbeid med hver enkelt familie. De fleste som starter på AKS starter mandag 2. august. Det vil si at det vil komme mange nye barn og foresatte samtidig. Vi vil gjøre så godt vi kan med å ta imot alle sammen på en god måte. Vi anbefaler å ha litt kortere dager de to-tre første dagene. Det er mange nye inntrykk for barna og det kan derfor være lurt at det ikke blir for lange dager. Barna har mange forventninger til det å starte på skolen, noen forventinger blir innfridd mens andre kanskje ikke blir helt som de har tenkt. Det er derfor lurt å ha litt tid til å bearbeide disse inntrykkene når dere kommer hjem. Hvis smitteversreglene tillater det, vil vi ha foreldrecafé på det ene rommet i 1.trinnsbygget for foresatte fra 08.00-11.00. Noen barn blir tryggere når de vet at foreldrene deres er i nærheten. Ikke alle barn har behov for å ha foresatte til stede så de som ønsker å dra hjem kan gjøre det. Vi ringer om det er behov for det!

 

Smittevern

Vi forholder oss til enhver tid til gjeldende smittevernstiltak fra UDIR og tar forbehold om at det kan bli endringer i planen for oppstart på AKS.

 

Ukeplan for uke 31 og 32

Ukeplan for uke 31 og 32 vil bli lagt ut på skolens hjemmeside.  Der kan dere se hvilke aktiviteter vi har på Aktivitetsskolen hver dag.

Vi har to planleggingsdager i uke 32 som er torsdag 12. og fredag 13.august.

 

Vi gleder oss til å bli kjent med alle nye skolestartere i august!

 

Med vennlig hilsen

 

Mira Valkova

Leder Aktivitetsskolen

E-post: mira.valkova@osloskolen.no

                                     

 

Ilma Bingeliene

Baseleder

E-post: ilma.bingeliene@osloskolen.no